การก่อตั้งอาเซียน

>>เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง<<

> อาเซียนน่ารู้

> รวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

>  แหล่งข่าวอาเซียน

 

อาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อตั้งขึ้นโดยปฏญญากรุงเทพสมาชิกก่อตั้งอาเซียน 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทยโดยรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่างๆ เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา 


วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียน
    1.เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค 
    2.ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง 
    3.สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ  
    4.การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
    5.การกินดีอยู่ดีของประชาชนบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก 
 
 

สัญลักษณ์อาเซียน

คือ รูปรวงข้าว สีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลม สีขาวและสีน้ำเงิน

ความหมายของสัญลักษณ์

รวงข้าว 10 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ

สีเหลือง หมายถึง   ความเจริญรุ่งเรือง 

สีแดง    หมายถึง  ความกล้าหาญและการมีพลวัติ

สีขาว    หมายถึง  ความบริสุทธิ์ 

สีน้ำเงิน· หมายถึง··สันติภาพและความมั่นคง